HOME

Help

Bestellen

Bestellen via de winkelwagen
Bestelling doorgeven
Verzendkosten
Beschikbaarheid en levertijd
Betalingsmogelijkheden
Wat te doen bij retourneren

 

 

Algemene informatie

Algemene voorwaarden

Contact

 

 Bestellen via de winkelwagen:

In de winkelwagen vindt u alle informatie over uw bestelling overzichtelijk weergegeven zoals het aantal, prijzen en de verzendkosten, met de totaalprijs inclusief BTW. U kunt alle ingevoerde producten te allen tijde wijzigen of verwijderen. U kunt vanuit de winkelwagen wederom terugkeren naar de winkel, om daar eventueel andere producten toe te voegen.Bestelling doorgeven:

Staan alle gewenste producten in de winkelwagen? Heeft u alle instellingen gecontroleerd. Nu kunt u op de button 'Naar de kassa' drukken om uw bestelling door te geven. Nu verschijnt het eigenlijke bestelformulier, waarin u uw persoonlijke gegevens kunt invoeren. Alle velden die ingevuld MOETEN worden, zijn rood gemarkeerd. De overige invoer is vrijwillig. Controleer de invoer nogmaals en ga verder door op 'Verzend en betalingswijze' te drukken. Nu moet u alles controleren en op bestellen drukken om daadwerkelijk te bestellen.

Door te bestellen accepteert u automatisch onze Algemene leveringsvoorwaarden.

 

 

 Terug naar boven


VERZENDKOSTEN

Voor een bestelling binnen Nederland betaalt u maximaal € 5,95 verzendkosten. Het maakt niet uit hoe zwaar het is.

Voor kleine artikelen zoals LEGO onderdelen betaald u € 2,95 verzendkosten. In de winkelwagen kunt de verzendkosten bekijken.

Voorbeeld:
U bestelt 10 artikelen en alle artikelen zijn direct leverbaar.
Dan is dit 1 verzending en betaalt u bij vooruitbetaling €5,95 verzendkosten.
De verzendkosten zijn niet afhankelijk van het gewicht, dus of een pakket nu 5kg of 50kg weegt, de verzendkosten blijven gelijk.

Let op: bij betaling onder rembours zijn wij genoodzaakt € 8,95 rembourskosten in rekening te brengen.

Verzendkosten zijn inclusief BTW

VERZENDKOSTEN BUITENLAND

Verzendkosten buiten Nederland zijn:
- Naar België € 9,90
- Naar Duitsland € 8,90

Verzendkosten zijn inclusief BTW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEVERTIJDEN

Wij proberen uw bestelling binnen 1 werkdag bij u te bezorgen. Dit is wel afhankelijk van welke betaalmethode u kiest.

Een bestelling die voor 16:00 betaald is kunt u de volgende dag al in huis hebben.

Leveringen buiten Nederland worden meestal binnen 2-3 werkdagen geleverd.

BESTELLING ZELF AFHALEN

Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in Simpelveld. Zodra uw bestelling voor u klaarstaat nemen wij telefonisch of via de mail contact met u op voor een afspraak. Afhalen is mogelijk van maandag t/m zaterdag.

U kunt bij afhalen CONTANT betalen of pinnen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

VOORUITBETALEN

U kunt het totaalbedrag overmaken naar bankrekeningnummer ABN-AMRO NL34ABNA0431938814, t.n.v.: Speelgoedkoop.nl

Klanten buiten Nederland (binnen de EU) hebben de volgende gegevens nodig voor de betaling aan Speelgoedkoop.nl:

IBAN: NL34ABNA0431938814
BIC/SWIFT: ABNANL2A

Let op: vergeet niet uw ordernummer te vermelden bij de betaling!

REMBOURS

U betaalt rechtstreeks aan de DHL medewerker op het moment dat u het pakketje ontvangt. Zorgt u dus dat u het gehele bedrag, contant in huis heeft wanneer de DHL medewerker langs komt. Treft de DHL medewerker u niet thuis, of heeft u het gehele bedrag niet bij de hand, dan krijgt u van de DHL medewerker een afhaalbericht. Het pakket wordt dan voor u klaargelegd op een afhaalpunt bij u in de buurt. Het pakket blijft vervolgens nog twee weken lang op het afhaalpunt liggen. Op het afhaalpunt kunt u vrijwel altijd ook pinnen voor uw het voldoen van uw bestelling.

Voor bestellingen met betaling onder rembours brengen wij € 8,95 in rekening (+ de normale verzendkosten)

Een remboursbetaling is niet mogelijk voor een verzending buiten Nederland.

PAYPAL/CREDIT CARD

Bij een PayPal-betaling wordt 3,5% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
U betaalt elektronisch via PayPal. U betaalt met uw eigen e-mailadres en wachtwoord. U hoeft geen saldo aan te houden. Bij Credit Card betalingen hoeft u geen account te hebben bij PayPal. Kijk voor meer informatie op de website van PayPal.

iDEAL

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Kijk voor meer informatie op de website van iDEAL.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT TE DOEN BIJ RETOURNEREN

Als de producten niet aan uw verwachtingen voldoen, mag u ze, mits ongebruikt en in originele verpakking, retourneren.

Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is Speelgoedkoop.nl genoodzaakt u de verzendkosten in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Speelgoedkoop.nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, fax of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Speelgoedkoop.nl heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

AFKOELPERIODE

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe).

Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten.


Algemene voorwaarden Speelgoedkoop.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN van Speelgoedkoop.nl gevestigd in Simpelveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Heerlen onder nummer 14082062.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Speelgoedkoop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Speelgoedkoop.nl zijn vrijblijvend en Speelgoedkoop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Speelgoedkoop.nl. Speelgoedkoop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Speelgoedkoop.nl dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voordat de levering plaats vindt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Speelgoedkoop.nl.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Speelgoedkoop.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Speelgoedkoop.nl.


Artikel 4. Levering

4.1 De door Speelgoedkoop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Speelgoedkoop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Speelgoedkoop.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Speelgoedkoop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Speelgoedkoop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Speelgoedkoop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Speelgoedkoop.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Speelgoedkoop.nl, dan wel tussen Speelgoedkoop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Speelgoedkoop.nl, is Speelgoedkoop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Speelgoedkoop.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Speelgoedkoop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Speelgoedkoop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Speelgoedkoop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Speelgoedkoop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Speelgoedkoop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Speelgoedkoop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Speelgoedkoop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Speelgoedkoop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Speelgoedkoop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Speelgoedkoop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Speelgoedkoop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 Terug naar boven

ContactSpeelgoedkoop.nl

Kloosterplein 42c
6369AW Simpelveld (NL)

Openingstijden:

ma 13:00 - 18:00
di 09:30 - 18:00
wo 09:30 - 18:00
do 09:30 - 18:00
vr 09:30 - 18:00
za 09:30 - 17:00


Contact persoon: Patricia Tieben


Telefonische bestellingen en informatie:

Tel +31 45 850 3581
Tel +31 61 583 4448

IBAN: NL34ABNA0431938814
BIC/SWIFT: ABNANL2A

BTW nr: NL156878756B01
KvK nr: 14082062
U kunt ook met ons contact opnemen per email.
info@speelgoedkoop.nl


CONTACT
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
© 2005-2015 Speelgoedkoop.nl
IdealBankenPayPal